Mô Tả Bài Toán Quản Lý Thư Viện, Chữa Bài: Quản Lý Thư Viện (Access 2016)

hiện tại nay, trên cụ giới tương tự như ở Việt Nam technology thông tin đang trở thành công nghệmũi nhọn, nó là ngành khoa học kỹ thuật không thể thiếu trong việc áp dụng vào những tổ chức,các chuyển động xã hội như: làm chủ hệ thống tủ sách sách, khiếp tế, thông tin, kinh doanh, vàmọi vận động trong nghành nghề nghiên cứu giúp Ở nước ta hiện nay, việc áp dụng vi tính hóa trong thống trị tại những cơ quan, xí nghiệp, tổchức vẫn rất phổ cập và trở đề xuất cấp thiết, bởi vì ngành nghề như thế nào cũng yên cầu con fan phảixử lý khối lượng công việc khổng lồ, và hầu như kiến thức, đầy đủ suy nghĩ, đều đào tạochuyên sâu. Một sự việc cấp thiết lập ra trong quản lý là làm cầm nào để chuẩn hóa giải pháp xử lýdữ liệu ở hồ hết trường học to mà trong đó việc thống trị một hệ thống thư viện với hàng ngànđầu sách và cai quản việc mượn – trả sách của hàng vạn sinh viên là cực kì phức tạp, chínhvì vậy nhóm shop chúng tôi chọn đề bài “Phân tích thiết kế khối hệ thống quản lí tủ sách sách”.


*
33 trang | phân chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 19864 | Lượt tải: 4
*

Bạn đã xem trước trăng tròn trang tư liệu Đề tài so sánh thiết kế khối hệ thống quản lí tủ sách sách, để xem tài liệu hoàn hảo bạn click vào nút tải về ở trên
TAILIEU:  đựng tác thông tin cụ thể về tư liệu trong thự viện.  các thuộc tính:Matailieu, Tentailieu. 2. Thực thể tbl
TACGIA:  Chứa tin tức về tác giả  những thuộc tính: THELOAI, HOTEN, Nam
Sinh 3. Thực thể tbl
SACH:  Chứa thông tin về bên xuất bạn dạng sách.  các thuộc tính:MA SACH, MASOSACH, TENSACH, TACGIA,NHAXB, NAMXB, LANXB, KEMTHEO, KHOGIAY, SOTRANG. 4. Thực thể tbl
Muon-Tra:  Chứa những thông tin cá thể của độc giả về câu hỏi mượn-trả.  các thuộc tính: MASACH, MABD, NGAYMUON, NGAYTRA, GHICHU. 5. Thực thể tbl
BANDOC:  cần sử dụng ghi nhận các thông tincủa độc giả. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cai quản thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 8  những thuộc tính: MABD, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, DIACHI, NGAYLAMTHE... B. Diễn đạt thực thể 1. Thực thể tbl
Tai
Lieu (Tài liệu) Tên trực thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Miền cực hiếm Loại tài liệu Matailieu Mã tư liệu Text 10 kí từ B Tentailieu Tên tư liệu Text 255 kí từ B 2. Thực thể tbl
Tac
Gia (Tác giả) Tên trực thuộc tính Diễn giải Kiểu dữ liệu Miền giá trị Loại tài liệu THELOAI Thể loại Text 10 kí từ bỏ B HOTEN bọn họ tên tác giả Text 255 kí từ bỏ B Namsinh Năm sinh Date/Time 3. Thực thể tbl
SACH (Sách) Tên trực thuộc tính Diễn giải Kiểu tài liệu Miền giá trị Loại dữ liệu MASACH Mã sách Text 10 kí tự B TENSACH tên sách Text 255 kí từ bỏ B NHAXB nhà xuất phiên bản Text 255 kí từ bỏ B NAMXB Năm xuất bạn dạng Number Integer B LANXB Lần xuất bạn dạng Text 255 kí tự B KEMTHEO dĩ nhiên CD Text 255 kí từ bỏ B KHOGIAY mẫu giấy Text 255 kí từ bỏ B SOTRANG Số trang Text 255 kí từ bỏ B Phân tích với thiết kế khối hệ thống thông tin cai quản thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 9 4. Thực thể tbl
MUON-TRA (Mượn-trả) Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu tài liệu Miền cực hiếm Loại dữ liệu MASACH Mã số sách Text 10 kí trường đoản cú B MABD Mã độc giả Text 10 nkí tự B NGAYMUON Ngày mượn Date 255 kí từ bỏ B NGAYTRA Ngày trả Date 255 kí tự B GHICHU chú giải thêm Text 255 kí từ B 5. Thực thể tbl
BANDOC (bạn đọc) Tên trực thuộc tính Diễn giải Kiểu tài liệu Miền quý giá Loại dữ liệu MABD Mã bạn đọc Text 255 kí tự B HOTEN chúng ta tên Text 255 kí từ bỏ B NGAYSINH Ngày sinh Date B GIOITINH giới tính Yes/no B DIACHI Địa chỉ Text 255 kí từ B NGAYLAMTHE Ngày làm thẻ Date B NGAYHETHANTHE Ngày hết hạn sử dung thẻ Date B 6. Thực thể tbladmin Tên ở trong tính Diễn giải Kiểu tài liệu Miền giá trị Loại dữ liệu USER Tên người tiêu dùng đăng nhập Text 255 kí từ B PASSWORD password Text trăng tròn nkí từ bỏ B HOTEN họ tên Text 255 kí từ bỏ B CAUHOIBIMAT Câu hỏi kín đáo Text 255 kí trường đoản cú K TRALOI trả lời câu hỏi kín đáo Text 255 kí từ K thư điện tử Hộp thư điện tử Text 255 kí từ bỏ B Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cai quản thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 10 Ghi chú: một số loại dữ liệu:  B: đề nghị  K: ko bắt buộc những ràng buộc dữ liệu 1. Tbl
TAILIEU: - MATAILIEU: Không để trống, ko trùng và không tồn tại khoảng trắng. - TENTAILIEU: Không để trống. 2. Tbl
TACGIA: - THELOAI: Không để trống, không trùng và không có khoảng trắng. - HOTEN: Không để trống. - NAMSINH: = Ngày hiện tại hành. - GHICHU: có về-đọc tại thư viện 5. Tbl
Focus tao.Enabled = True kết thúc Sub Private Sub lamlai_Click() gọi grong txtten.Set
Focus end Sub Private Sub tao_Click() Dim DB As DAO.Database Dim rs As DAO.Recordset mix DB = Current
Db set rs = DB.Open
Recordset("tadmin") rs.Move
First vày While (rs.EOF = False) If (rs.Fields("user") = txtten.Value) Then Msg
Box "Ten dang ky domain authority co" Exit Sub over If rs.Move
Next Loop rs.Add
New If (txtpass.Value = txtpass2.Value) Then rs.Fields("user") = txtten.Value rs.Fields("pass") = txtpass.Value rs.Fields("hoten") = txthoten.Value rs.Fields("cauhoibimat") = txtbimat.Value rs.Fields("traloi") = txttraloi.Value Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 14 rs.Fields("txtemail") = txtemail.Value rs.Update rs.Close DB.Close Msg
Box "Da dang ky thanh cong!" hotline grong Else Msg
Box "Ban khong the dang nhap. Kiem tra Ten dang nhap va Mat khau!", vb
Information + vb
OKOnly, "thongbao" over If kết thúc Sub Private Sub grong() txtten = Null txtpass = Null txtpass2 = Null txthoten = Null txtbimat = Null txttraloi = Null txtemail = Null Exit Sub over Sub Private Sub THOAT_Click() Do
Cmd.Close Do
Cmd.Open
Form ("f_login") over Sub - khung BANDOC Option Compare Database Private Sub next_Click() vetruoc.Enabled = True If Current
Record = Recordset
Clone.Record
Count Then Msg
Box "Ban dang o mau tin cuoi !", vb
OKOnly, "Thong bao" Else Phân tích với thiết kế hệ thống thông tin làm chủ thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 15 Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
Next over If end Sub Private Sub Form_Load() "Call grong "CONGMS.Enabled = True "trums.Enabled = True HUY.Enabled = False kết thúc Sub Private Sub HUY_Click() "Call grong Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Undo Do
Cmd.Cancel
Event "CONGMS.Enabled = True "trums.Enabled = True MASACH.Set
Focus HUY.Enabled = False kết thúc Sub Private Sub luu_Click() Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Save
Record Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Refresh STT = DMax("STT", "tbl_bandoc") + 1 "CONGMS.Enabled = True "CONGMS.Set
Focus over Sub Private Sub them_Click() Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
New
Rec "CONGMS.Set
Focus HUY.Enabled = True kết thúc Sub Private Sub THOAT_Click() Do
Cmd.Close Phân tích với thiết kế khối hệ thống thông tin quản lý thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 16 "Do
Cmd.Open
Form "f_main" end Sub Private Sub vetruoc_Click() If Current
Record = 1 Then Msg
Box "Ban dang o mau tin dau", vb
OKOnly, "Thong bao" vetruoc.Enabled = False Else Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
Previous vetruoc.Enabled = True kết thúc If end Sub Private Sub xoa_Click() If Msg
Box("Ban co muon xoa khong ?", vb
Yes
No + vb
Question, "Thong bao") = vb
Yes Then Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Delete
Record Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Refresh HUY.Enabled = False end If over Sub - form MAIN Option Compare Database Private Sub cmbandoc_Click() Do
Cmd.Open
Form "f_bandoc" end Sub Private Sub cmmuontra_Click() Do
Cmd.Open
Form "f_muon_tra" over Sub Private Sub ICONSACH_Click() Do
Cmd.Open
Form ("f_sach") end Sub Private Sub nhaptacgia_Click() Do
Cmd.Open
Form "f_tailieu_tacgia" Phân tích với thiết kế khối hệ thống thông tin làm chủ thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 17 end Sub Private Sub timkiem_Click() Do
Cmd.Open
Form "f_timkiem" kết thúc Sub Private Sub THOAT_Click() If Msg
Box("Ban co that su muon thoat chuong trinh ?", vb
OKCancel + vb
Information, "Thong bao") = vb
OK Then Do
Cmd.Close end If kết thúc Sub - khung THONGTINSACH Option Compare Database Dim DB As Database Dim RC As Recordset Private Sub Ctl__Click() MASACH = DMax("MASACH", "tbl_SACH") + 1 end Sub Private Sub Form_Load() "Call grong kết thúc Sub Private Sub luu_Click() Dim S As String mix DB = Current
Db set RC = DB.Open
Recordset("tbl_SACH") If Is
Null(MASACH) Then điện thoại tư vấn grong MASACH.Set
Focus Exit Sub end If RC.Add
New RC("MASACH") = Form!! RC.Update Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin làm chủ thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 18 RC.Close call grong " over If end Sub Private Sub nhaplai_Click() điện thoại tư vấn grong kết thúc Sub Private Sub THOAT_Click() Do
Cmd.Close Do
Cmd.Open
Form "f_main" over Sub Private Sub grong() "MASACH = Null TENSACH = Null CHUDE = Null TACGIA = Null NHAXB = Null NAMXB = Null LANXB = Null KHOGIAY = Null SOLUONG = Null GIA = Null SOTRANG = Null THELOAI = Null KEMTHEO = Null "NGAYNHAP = Null MASACH.Set
Focus kết thúc Sub - khung SACH Option Compare Database Private Sub next_Click() vetruoc.Enabled = True Phân tích cùng thiết kế hệ thống thông tin thống trị thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 19 If Current
Record = Recordset
Clone.Record
Count Then Msg
Box "Ban dang o mau tin cuoi !", vb
OKOnly, "Thong bao" Else Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
Next end If over Sub Private Sub Form_Load() "Call grong "CONGMS.Enabled = True "trums.Enabled = True HUY.Enabled = False end Sub Private Sub HUY_Click() "Call grong Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Undo Do
Cmd.Cancel
Event "CONGMS.Enabled = True "trums.Enabled = True MASACH.Set
Focus HUY.Enabled = False over Sub Private Sub luu_Click() "MASOSACH = Right(MASOSACH, 4) "MASOSACH = DMax(Right(MASOSACH, 4)) + 1 Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Save
Record Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Refresh STT = DMax("STT", "tbl_sach") + 1 "CONGMS.Enabled = True "CONGMS.Set
Focus end Sub Private Sub them_Click() Phân tích cùng thiết kế hệ thống thông tin thống trị thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 đôi mươi Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
New
Rec TENSACH.Set
Focus "MASOSACH = Right(MASOSACH, 4) "MASOSACH = DMax(Right(MASOSACH, 4)) + 1 "CONGMS.Set
Focus HUY.Enabled = True kết thúc Sub Private Sub THOAT_Click() Do
Cmd.Close Do
Cmd.Open
Form "f_main" over Sub Private Sub vetruoc_Click() If Current
Record = 1 Then Msg
Box "Ban dang o mau tin dau", vb
OKOnly, "Thong bao" vetruoc.Enabled = False Else Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
Previous vetruoc.Enabled = True end If kết thúc Sub Private Sub xoa_Click() If Msg
Box("Ban co muon xoa khong ?", vb
Yes
No + vb
Question, "Thong bao") = vb
Yes Then Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Delete
Record end If end Sub Phân tích cùng thiết kế hệ thống thông tin thống trị thư viện LỚP IKTV 4- NHÓM 5 21 - size MUON-TRA Option Compare Database Private Sub next_Click() vetruoc.Enabled = True If Current
Record = Recordset
Clone.Record
Count Then Msg
Box "Ban dang o mau tin cuoi !", vb
OKOnly, "Thong bao" Else Do
Cmd.Go
To
Record , , ac
Next end If over Sub Private Sub Form_Load() HUY.Enabled = False end Sub Private Sub HUY_Click() Do
Cmd.Run
Command ac
Cmd
Undo

Trước xu thế của sự chuyển hướng thế giới về xóm hội tin tức và sự lộ diện của công nghệ thông tin, quan niệm về tủ sách số đã không còn mới kỳ lạ gì với xã hội các thư viện Việt Nam. Tuy nhiên thư viện số cách tân và phát triển rất trẻ khỏe nhưng các thư viện cũng quan yếu một cách nhảy vọt thanh lịch thư viện số cơ mà vẫn phải bảo trì quản lý thư viện truyền thống tuy nhiên song với thư viện số. Vấn đề đưa ra là làm cố nào để có thể thống trị thống nhất được cả khối hệ thống thư viện truyền thống lâu đời và thư viện số? Làm thế nào để có thể liên kết được các thông tin của tư liệu ở những định dạng vật lý và dữ liệu số?

Trong bài viết này, tác giả trình làng tiêu chuẩn METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) trong câu hỏi mã hoá các siêu dữ liệu trong quản lý thư viện số và một số tiện ích phần mềm KIPOS - phần mềm quản lý thư viện toàn diện nội địa thứ nhất và nhất ở vn ứng dụng thành công chuẩn METS đã sở hữu lại kết quả cho những thư viện sử dụng phần mềm KIPOS.

Bạn đang xem: Bài toán quản lý thư viện

1. METS là gì?

Một đối tượng người dùng số luôn có ba loại siêu tài liệu mô tả tổng hợp các thông tin cần thiết để bảo vệ khả năng tìm kiếm kiếm, khai thác và áp dụng tài liệu số, đó là:

- Siêu tài liệu mô tả (Descriptive metadata): Siêu dữ liệu dạng này cung cấp các tin tức mô tả của tư liệu như nhan đề, tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản… giúp người sử dụng thư viện số rất có thể tìm và truy vấn đến thông tin họ cần. Một tiêu chuẩn chỉnh siêu dữ liệu mô tả mà những thư viện hiện nay đang sử dụng phổ cập đó là MARC (Machine Readanle Catalog) với đáp ứng tốt nhất có thể cho công tác làm việc biên mục của một thư viện. Một tiêu chuẩn chỉnh siêu dữ liệu mô tả quan trọng khác nữa để biểu lộ cho tài liệu chính là Dublin vi xử lý core với 15 ngôi trường tin giản lược dễ sử dụng.

- Siêu tài liệu quản trị (Administrative metadata): Siêu dữ liệu này chỉ ra những thông tin cần thiết cho những nhà làm chủ thư viện số để sở hữu thể cai quản các đối tượng. Bao gồm các thông tin về quyền cài trí tuệ, những thông tin chuyên môn về đối tượng như: độ phân giải của hình ảnh, size tệp tin, hoặc vận tốc truyền tệp tin âm thanh.

- cực kỳ dữ liệu kết cấu (Structural): Siêu dữ liệu này chỉ ra các thông tin về những thành phần cấu tạo nên đối tượng liên quan đến nhau như thế nào: Ví dụ, một cuốn sách bao gồm nhiều chương, mỗi chương sách rất có thể có những mục nhỏ… bên cạnh ra, cũng đều có những mẫu vẽ minh hoạ riêng biệt rẽ và hết sức dữ liệu cấu trúc cũng có thể liên kết rất nhiều hình này tới các chương sách hoặc tới một danh mục bao gồm tất cả những hình ảnh minh hoạ vào một cuốn sách. Rất dữ liệu kết cấu giúp tín đồ sử dụng có thể di chuyển mau lẹ đến từng chương, từng phần của tài liệu số.

METS là 1 tiêu chuẩn mới được thiết kế để mã hoá những loại siêu dữ liệu trên cho câu hỏi mô tả hoàn hảo một đối tượng người sử dụng trong thư viện số, nghĩa là một trong những biểu ghi METS sẽ bao hàm đầy đủ các thông tin của bố loại siêu tài liệu trên.

2. Cấu trúc METS

METS là một trong định dạng XML được định nghĩa bởi một lược đồ thể hiện trong ngữ điệu World Wide web Consortium"s XML Schema. METS nhà yếu được sử dụng như một phương tiện chứa các siêu tài liệu linh hoạt cùng có cấu tạo chặt chẽ để miêu tả và bảo quản các đối tượng người dùng số.

Cấu trúc METS bao hàm 7 vùng chính, từng vùng miêu tả một chu đáo của đối tượng người dùng số. Toàn bộ các siêu dữ liệu tương quan đến một đối tượng người dùng thư viện số được tích thích hợp trong 01 file độc nhất vô nhị (dạng XML).

- Đầu biểu: Chứa tin tức siêu tài liệu mô tả cho phiên bản thân tài liệu METS, bao hàm các tin tức như tác giả chỉnh sửa tài liệu…

- Vùng siêu tài liệu mô tả: Chứa các thông tin biểu đạt của tư liệu số, ví như một biểu ghi MARC quanh đó trang OPAC.

- Vùng tệp tin của tư liệu số: bao hàm tất cả các tệp tin của tư liệu số.

- Vùng siêu dữ liệu cấu trúc: chỉ ra rằng thông tin kết cấu phân cấp cho các tài liệu số và liên kết các yếu tố của cấu trúc đó cho tệp tin nội dung và siêu tài liệu có liên quan đến tư liệu số.

- Vùng cấu tạo liên kết của METS: chất nhận được người tạo lập tư liệu METS ghi lại sự tồn tại của những siêu liên kết giữa những nút trong hệ thống phân cung cấp được nêu trong bản đồ kết cấu.

- Vùng cách thức hoạt động: chất nhận được các thông tin về cách mà các đối tượng người dùng số này sẽ tiến hành trình bày như vậy nào.

Trong đó 3 yếu ớt tố chủ yếu nhất của một biểu ghi METS là: Vùng siêu dữ liệu mô tả, vùng tệp tin của tư liệu số và vùng siêu dữ liệu cấu trúc.

3. Yêu cầu so với các phần mềm làm chủ thư viện số hiện nay nay

Như vậy, METS hỗ trợ tiêu chuẩn chỉnh mã hoá format XML mở lưu những siêu tài liệu mô tả, hành chính, cấu tạo và phương pháp hoạt động cần thiết để cai quản đối tượng kỹ thuật số phức tạp. METS cũng hỗ trợ cơ chế mang lại việc đánh dấu những quan lại hệ phức hợp của siêu dữ liệu và nội dung của các đối tượng.

Thực tế việc biên mục tài liệu số ở những thư viện bây giờ chỉ đang dừng lại ở bài toán nhập những thông tin bộc lộ cho tài liệu qua các trường tin theo tiêu chuẩn chỉnh siêu dữ liệu Dublin chip core hoặc MARC 21. Giao diện biên tập tài liệu số cai quản cả tin tức mô tả với tệp tin của tư liệu số.

Việc cai quản các tệp tin của tư liệu số cũng kha khá đơn giản, fan làm tủ sách sẽ sở hữu lên khối hệ thống các tệp tin của tài liệu. Trường hợp tài liệu có khá nhiều chương, những mục, bạn làm thư viện phải bóc tách một tư liệu thành các tệp tin khác biệt để làm chủ được chế độ truy cập đến từng tệp tin của tài liệu. Vấn đề này đang tốn tương đối nhiều thời gian, trường hợp thư viện muốn cai quản chi huyết từng chương, phần hay những đề mục của tài liệu, người làm tủ sách phải tách bóc một tư liệu thành nhiều tệp tin riêng rẽ biệt, kế tiếp phải download từng tệp tin lên hệ thống đối với một tài liệu.

Với mọi tài liệu bao gồm biểu ghi thư mục cùng biểu ghi tư liệu số thì trong đại lý dữ liệu luôn luôn tồn tại nhì biểu ghi riêng biệt, tức là với đa số tài liệu truyền thống, fan làm thư viện đã thực hiện biên mục theo MARC 21, mà lại khi tài năng liệu số của tư liệu đó, người làm tủ sách vẫn phải lập thêm một biểu ghi tư liệu số và biểu ghi này sẽ chứa thông tin mô tả và tin tức tệp tin của tài liệu. Rất có thể các phần mềm quản lý thư viện bài bản đã hỗ trợ người có tác dụng thư viện liên kết thông tin diễn đạt đã biên mục khi biên mục tài liệu số, fan làm thư viện không cần thiết phải biên mục lại thông tin đã mô tả; hoặc rất có thể hỗ trợ links giữa nhì biểu ghi thư mục với biểu ghi số với nhau. Cơ mà điều quan trọng nhất là trong quá trình tìm kiếm, người tiêu dùng không thể chỉ gõ một từ khoá mà lại ra được một biểu ghi tài liệu trong các số đó có thông tin mô tả của tài liệu, địa chỉ của tài liệu và tài liệu số của tư liệu đó. Đây cũng là 1 trong vấn đề rất khó khăn mà bây chừ các phần mềm thư viện chưa hỗ trợ đồng cỗ và thống tuyệt nhất việc quản lý tài liệu truyền thống lâu đời và tài liệu số đến thư viện.

Để giải quyết và xử lý được sự việc trên, đòi hỏi các phần mềm thư viện bài bản phải hỗ trợ các thư viện quản lý tài liệu số với tài liệu truyền thống lâu đời đồng bộ, chỉ thực hiện một siêu tài liệu mô tả cho cả tài liệu truyền thống cuội nguồn và tư liệu số. Với tài liệu chỉ cần làm chủ 01 tệp tin toàn văn duy nhất, nhưng cung ứng thư viện chỉnh sửa chi tiết đến từng chương, từng phần của tài liệu, thậm chí từng trang tài liệu, người sử dụng tìm kiếm không tính trang khai thác phải thấy được kết cấu của tài liệu, hy vọng xem chương, phần như thế nào thì chỉ cần kích vào tên chương, phần đó, lịch trình sẽ tự động hóa di chuyển cho nội dung. Hỗ trợ thư viện bao gồm thể làm chủ quyền truy vấn của từng đối tượng người sử dụng người sử dụng đến từng chương, phần tài liệu.

Xem thêm: Đọc sách ăn dặm tự chỉ huy, thực đơn ăn dặm tự chỉ huy (blw)

4. Phần mềm KIPOS và việc áp dụng tiêu chuẩn METS

KIPOS là một chiến thuật tiên phong trong cố giới tự động hóa hoá thư viện cùng thư viện số ngày nay. Khi các nhà cung cấp phương án thư viện số 1 thế giới vẫn tách bóc rời những gói giải pháp đơn lẻ cho vấn đề tự động hoá thư viện cùng thư viện số, thì KIPOS đem về cho thư viện một chiến thuật tổng thể hoàn chỉnh 3 trong 1: giải pháp auto hoá thư viện (KIPOS.Automation), giải pháp thư viện số (KIPOS.Digital) và phương án cổng thông tin điện tử (KIPOS.Web
Portal).

KIPOS reviews vai trò của MARC 21 với Dublin Core gần như là siêu tài liệu mô tả, MARC 21 đã và đang được lựa chọn và áp dụng trong việc làm chủ tài nguyên truyền thống, hơn thế nữa Dublin Core chỉ với giản lược những yếu tố diễn tả của MARC 21. Vì vậy, chỉ cần sử dụng 01 tiêu chuẩn cho siêu dữ liệu mô tả tài liệu truyền thống và số, dùng phổ biến trong một cơ sở dữ liệu thư mục là phương án tối ưu nhất. Xung quanh ra, việc đổi khác từ MARC 21 quý phái Dublin core khi cần thiết là khá dễ dàng.

Đánh giá hồ sơ METS là rất đặc biệt trong việc chuẩn hoá tư liệu METS ngay từ đầu và chuẩn bị cho việc trao đổi trong tương lai. Chỉ áp dụng 01 siêu tài liệu mô tả, phân tích kỹ lưỡng và tham khảo các làm hồ sơ METS đã làm được công bố, KIPOS chuyển ra những hồ sơ METS cơ mà không thêm vào phần đa đặc trưng đơn lẻ không cần thiết.

Hiện ni KIPOS áp dụng 3 nhiều loại hồ sơ METS:

- COMMON: làm hồ sơ cho đối tượng người sử dụng số chung (các tài liệu lếu hợp).

- BOOK: Đối tượng số đến sách.

- JOURNAL: Đối tượng số là tạp chí điện tử.

KIPOS hợp tuyệt nhất biểu ghi thư mục của thư viện truyền thống lâu đời và tủ sách số, hỗ trợ tìm tin đồng hóa một biểu ghi tài liệu

Biểu ghi thư mục đó là cơ sở cho việc tìm kiếm tư liệu qua OPAC. Trước đây, khi việc tự động hoá chuyển động thư viện là nhu cầu cần thiết, những thư viện đang được đầu tư trang bị phần mềm tích thích hợp để cai quản hoạt hễ thư viện. Các ứng dụng được hỗ trợ với những phân hệ tính năng đầy đủ để làm chủ thư viện như biên mục, lưu lại thông, OPAC… chúng ta đọc hoàn toàn có thể vào trang OPAC để tìm kiếm tài liệu qua các tiêu chí tìm kiếm như nhan đề, tác giả, trường đoản cú khoá… để biết được tài liệu đó đã nằm ở trong phần nào trong kho, tâm lý tài liệu vẫn bận tuyệt rỗi…

Tuy nhiên, trên thời đặc điểm này thư viện số chưa phát triển như bây giờ và ứng dụng quản lý auto hoá của vận động thư viện cũng chưa đề cập mang lại việc cai quản tài liệu số. Hoặc đối với những tủ sách số đơn giản thì vào biểu ghi thư mục đựng thông tin link đến địa điểm của tệp tin tài liệu số qua trường 856 theo chuẩn chỉnh MARC.

Những năm ngay gần đây, thư viện số cải tiến và phát triển mạnh mẽ, các thư viện đã dần chuyển sang làm chủ thư viện số kết hợp với thư viện truyền thống. Ví như chỉ cai quản riêng một thư viện số hoặc một thư viện truyền thống thì khá đơn giản, tuy vậy để cai quản đồng thời cả 2 thư viện thì một vấn đề đặc biệt trong vượt trình biên tập tài liệu số cùng tài liệu truyền thống là làm rứa nào để chỉ có duy duy nhất 01 biểu ghi thư mục miêu tả cho 01 tài liệu truyền thống và tư liệu số?

Hiện nay, một số thư viện thống trị thư viện truyền thống và thư viện số với 2 ứng dụng riêng biệt.

Ví dụ: ngôi trường Đại học tập Bách khoa tp Hồ Chí Minh: dùng phần mềm Virtual để cai quản thư viện truyền thống, phần mềm Libol Digital để cai quản thư viện số. Hay như là một số thư viện không giống sử dụng phần mềm Libol, i
Lib, Koha để thống trị thư viện truyền thống, cần sử dụng Dspace để quản lý thư viện số.

Một thư viện dùng 2 phần mềm khác biệt để cai quản 2 hoạt động thư viện truyền thống cuội nguồn và tủ sách số sẽ gặp nhiều khó khăn và bất cập. Khó khăn so với người làm thư viện trong việc thống trị 2 cửa hàng dữ liệu bóc biệt: 01 cơ sở tài liệu thư mục mang đến tài liệu truyền thống lịch sử và 01 cơ sở tài liệu cho thư viện số; khó khăn trong việc kiểm soát và điều hành biểu ghi thư mục của thư viện, tín đồ làm thư viện nên biên mục đến 2 lần với một tài liệu có ở cả hai định dạng truyền thống lâu đời và số. Khó khăn so với bạn đọc trong việc tìm kiếm khai thác tài liệu và hiển thị hiệu quả tìm kiếm tài liệu. Bạn đọc không thể kiếm tìm kiếm tập trung và đề xuất vào các giao diện khác nhau để tra cứu kiếm tài liệu.

Với phần mềm KIPOS, khi ứng dụng chuẩn METS trong làm chủ thư viện số sẽ khắc phục được sự việc trên và hợp độc nhất vô nhị biểu ghi folder của thư viện số và thư viện truyền thống. Bạn làm thư viện chỉ cần biên mục 01 lần, ứng dụng có tác dụng liên kết mang đến biểu ghi mô tả khi biên tập tài liệu số. Bạn sử dụng chỉ cần nhập 01 keywords tìm kiếm, lịch trình hiển thị 01 biểu ghi miêu tả duy nhất, chứa tin tức mô tả tư liệu và thông tin số của tư liệu đó.

Để tất cả cái quan sát khách quan hơn về hệ thống, tác giả xin ra mắt đến những trang web của một số trung tâm tin tức - thư viện những trường đh ở vn đang ứng dụng ứng dụng KIPOS mang lại việc quản lý tổng thể chuyển động thư viện: Trung tâm thông tin - tủ sách Đại học tập Nha Trang, Trung tâm thông tin - thư viện Đại học Mở, Trung tâm tin tức - thư viện Đại học Vinh, Trung tâm tin tức - thư viện Đại học Xây dựng, Trung tâm tin tức - thư viện Đại học tập Mỏ - Địa chất…

*

Giao diện tra cứu kiếm tầm thường

*

Kết quả search kiếm - tốt nhất 01 biểu ghi mang lại 01 tài liệu

*

Thông tin mô tả của tài liệu

*

Thông tin vị trí lưu trữ tài liệu truyền thống lịch sử và tình trạng của từng bản tài liệu

*

Thông tin tư liệu số

KIPOS hỗ trợ chỉnh sửa cấu trúc mục lục tài liệu số và chế tạo ra quyền truy vấn theo cấu trúc mục lục tài liệu số.

Biên tập tài liệu số ko chỉ dừng lại ở việc nhập thông tin mô tả cho tài liệu theo các chuẩn chỉnh biên mục như Dublin Core, MARC 21, không tạm dừng ở bài toán đính kèm tệp tin tài liệu số lên hệ thống… Với 1 phần mềm cai quản thư viện số chăm nghiệp, việc chỉnh sửa tài liệu số đó là tạo ra cấu tạo mục lục của tài liệu, chỉnh sửa đến từng chương, phần tài liệu, thậm chí là từng trang tài liệu.

Hiện nay, một vài phần mềm được sử dụng tại những thư viện mang lại phép cai quản tài liệu số theo các tệp tin của tài liệu. Một tài liệu hoàn toàn có thể có 01 hoặc nhiều tệp tin tài liệu khác nhau. Người làm thư viện sau khi nhập các thông tin bộc lộ cho tư liệu số, sẽ cài đặt lên hệ thống các tệp tin của tài liệu. Giả dụ như tài liệu có khá nhiều phần, chương nhưng thư viện muốn quản lý quyền truy vấn đến từng chương, phần đó thì phải tách 01 tệp tin tư liệu thành các tệp tin chương, phần khác biệt để quản lí lý, rất phiền toái và tốn nhiều công sức của người làm thư viện.

*

Giao diện biên tập tài liệu số, chi tiết từng chương, phần tài liệu

*

Phân quyền truy vấn đến từng chương, phần tài liệu

*

Giao diện hiển thị truy cập tài liệu số của fan sử dụng

*

Cảnh báo bạn sử dụng không có quyền truy cập toàn văn tư liệu số

5. Kết luận

Việc thành lập và trở nên tân tiến thư viện số chắc chắn sẽ còn gặp gỡ nhiều nặng nề khăn, đặc biệt quan trọng trong chọn lựa và tàng trữ tài liệu số hoá, cung cấp người sử dụng, vấn đề phiên bản quyền... Giải pháp thư viện toàn diện và tổng thể KIPOS với gần như tính năng nổi bật khi áp dụng chuẩn chỉnh mã hoá với truyền siêu tài liệu METS hy vọng rất có thể đồng hành cùng những thư viện trong bước đầu tiên xây dựng tủ sách số và làm chủ tổng thể vận động thư viện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Http://ithuvien.com/nghiep-vu-thu-vien/tong quan liêu -tinh-hinh-phat-trien-thu-vien-so-cac-truong-dai-hoc-australia-va-viet-nam.html.

2. Http://hiendai.com.vn/Content
Browser.aspx?contentid=2090.

3. Http://www.ted.com.vn/index.php?option=com _content&view=article&id=673:tieu-chun-sieu-d-liu-cho-phat-trin-cac-b-su-tp-s&catid=105:li-ich-s-hoa&Itemid=523.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.