Hướng Dẫn Esp8266 #3: Sử Dụng Thư Viện Esp8266Wifi.h, Arduino/Libraries/Esp8266Wifi/Src/Esp8266Wifi

#include #include char auth<> = "Your
Auth
Token";char ssid<> = "Your
Network
Name";char pass<> = "Your
Password";void setup() Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass);void loop() Blynk.run();I get the following error:

fatal error: ESP8266Wi
Fi.h: No such file or directory #include ^compilation terminated.exit status 1Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.

*

*

Highest score (default) Trending (recent votes count more) Date modified (newest first) Date created (oldest first)
When programming the NODEMCU thẻ with the Arduino IDE, you need to customize it & you must have selected the correct card.

Bạn đang xem: Thư viện esp8266wifi.h

Open Arduino IDE và go lớn files và click on the preference in the Arduino IDE.

Add the following links to the Additional Manager URLS section: "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json" và press the OK button.

Then click Tools> Board Manager. Type "ESP8266" in the text box to tìm kiếm and install the ESP8266 software for Arduino IDE.

Xem thêm: Khái Niệm Thư Viện Nhà Trường Là Gì, Phát Huy Hiệu Quả Vai Trò, Tác Dụng Hoạt Động

You will be successful when you try lớn program again by selecting the Node
MCU thẻ after these operations. I hope I could help.


*

*

Starting with 1.6.4, Arduino IDE can be used to program và upload the Node
MCU board by installing the ESP8266 third-party platform package (refer https://github.com/esp8266/Arduino):

Start Arduino, go khổng lồ File > PreferencesClick Tools > Boards thực đơn > Boards Manager, tìm kiếm for ESP8266 and install ESP8266 platform from ESP8266 community (and don"t forget lớn select your ESP8266 boards from Tools > Boards thực đơn after installation)

To install additional ESP8266Wi
Fi library:

Click Sketch > Include Library > Manage Libraries, tìm kiếm for ESP8266Wi
Fi
& then install with the latest version.

After above steps, you should compile the sketch normally.

EDIT: the lib might have already been included in the later version of Arduino IDE, so firstly, kiểm tra if it is included, then if not yet, install it, you can refer below links for a systematic guidance on how to lớn debug such kind of issue:https://www.programmingelectronics.com/no-such-file-error/

Mở đầu
Hôm nay, họ sẽ đi mang đến một bài xích rất thú vị, đó là config đến Esp8266 bởi điện thoại, hay có cách gọi khác là smart-config nhé. Nó sẽ tương đối tiện lợi khi bạn có nhu cầu di chuyển mập và không thể nạp code liên tiếp cho bo mạch Esp8266 được. Rất hứng thú phải không, bước đầu ngay nào !Chuẩn bịPhần cứngPhần mềmThư viện
ESP8266 Node
MCU v1.0
x1
Arduino IDE
Wi
Fi Manager
Cách setup thư viện

Tải thư viện trên Github

*

*

ChọnSketch → Include Library → địa chỉ cửa hàng .ZIP Library

*

Chọn tủ sách vừa tải

Tải thư việc trực tiếp bên trên Library Manager

*

ChọnSketch → Include Library →Manager Library

*

Gõ vào ô tìm kiếm kiếmwifi manager, kế tiếp kéo xuống, tớiWi
Fi Manager
bytzaputhì ra chọnInstallNhư vậy là ta đã địa chỉ thành công thư viện Wi
Fi Manager
Hướng dẫn config wifi đến ESP8266

Code

#include //https://github.com/esp8266/Arduino //needed for library#include #include #include //https://github.com/tzapu/Wi
Fi
Manager Wi
Fi
Manager wifi
Manager; void setup() Serial.begin(9600); //reset Wi
Fi saved settings //wifi
Manager.reset
Settings(); //set custom ip for portal //wifi
Manager.set
APStatic
IPConfig(IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(10,0,1,1), IPAddress(255,255,255,0)); //fetches ssid and pass from eeprom và tries to lớn connect //if it does not connect it starts an access point with the specified name //here "Auto
Connect
AP" //and goes into a blocking loop awaiting configuration wifi
Manager.auto
Connect("Auto
Connect
AP"); //or use this for tự động generated name ESP + Chip
ID //wifi
Manager.auto
Connect(); //if you get here you have connected to lớn the Wi
Fi Serial.println("connected...yeey :)"); void loop() // put your main code here, to run repeatedly:

Các cách config trên năng lượng điện thoại

*

Truy cập vào ESP 8266 đang ở chính sách Acess Point

*

ChọnConfigure

*

Chọn Wi
Fi và nhập mật khẩu tiếp đến nhấn Save

*

Thông báo đang liên kết ESP với Wi
Fi vừa nhập

*

Khi chúng ta đã kết nối được vào mạng rồi, trên hành lang cửa số Serial báo liên kết với mạng thành công
Các bạn hãy nạp code và tận thưởng thành quả nhé.Video

http://youtube.com/watch?v=P65Ti
IREn4E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.