Thư Viện Riêng Tư Wattpad Ở Đầu, Giới Thiệu Wattpad: Nền Tảng Đọc Sách Điện Tử

Như ch&#x
FA;ng ta biết, thị trường c&#x
F4;ng nghệ th&#x
F4;ng tin gần đ&#x
E2;y đang dần mở rộng ra tr&#x
EA;n thế giới, bầu trời c&#x
F4;ng nghệ lấp đầy đời sống bé người khiến mọi thứ bao bọc ta trở n&#x
EA;n tiện hơn bao giờ hết. Thế nhưng vấn đề bảo mật l&#x
E0; nhu cầu tất yếu để bảo vệ người d&#x
F9;ng (User) v&#x
E0; tr&#x
E1;nh c&#x
E1;c kẻ x&#x
E2;m nhập (hacker) bất hợp ph&#x
E1;p.

Bạn đang xem: Thư viện riêng tư wattpad ở đầu

Wattpad, Facebook hiện tại đang trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh thắt chặt c&#x
E1;c vấn đề tập trung chủ yếu l&#x
E0; t&#x
E0;i khoản người d&#x
F9;ng (User Account) tr&#x
E1;nh những Fake account (t&#x
E0;i khoản giả), Virtual tài khoản (t&#x
E0;i khoản ảo), Impersonation account (t&#x
E0;i khoản mạo danh - Ex: mạo danh người nổi tiếng xuất xắc một doanh nghiệp lớn c&#x
F3; tầm ảnh hưởng cao,...).

Hiện tại ở Wattpad m&#x
E0; người d&#x
F9;ng đang d&#x
F9;ng v&#x
E0;o th&#x
E1;ng 7/2020 đ&#x
E3; xuất hiện một vấn đề nhỏ, mặc dù thế n&#x
F3; lại ảnh hưởng kh&#x
E1; nhiều người đang sử dụng ứng dụng dẫn đến MẤT T&#x
C0;I KHOẢN kh&#x
F4;ng thể lường trước nếu kh&#x
F4;ng trang bị đủ th&#x
F4;ng tin cho nick m&#x
EC;nh.


*Nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n s&#x
E2;u xa:&#x
A0;

- T&#x
E0;i khoản c&#x
F3; t&#x
EA;n kh&#x
F4;ng ph&#x
F9; hợp, li&#x
EA;n quan liêu đến hoạt động t&#x
EC;nh dục, đồi trụy.

- T&#x
E0;i khoản c&#x
F3; Avatar/Ảnh b&#x
EC;a 18+ ( Ex: Pictures: "penis - dick-cock; pussy; boob-chest-bosom, anus;breast").

- T&#x
E0;i khoản c&#x
F3; những c&#x
E2;u truyện đồi trụy c&#x
F3; ảnh sex nhiều trong một bộ truyện được coi l&#x
E0; bị cấm < nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n n&#x
E0;y sẽ c&#x
F3; nhì t&#x
EC;nh huống xảy ra: 1) l&#x
E0; bị x&#x
F3;a truyện vĩnh viễn kh&#x
F4;ng thể kh&#x
F4;i phục/ 2) l&#x
E0; truyện bạn c&#x
F3; c&#x
E1;c ảnh vi phạm sẽ bị Wattpad nhắn tin ri&#x
EA;ng với bạn, với những ảnh bạn vi phạm trong c&#x
E2;u truyện của m&#x
EC;nh v&#x
E0; bắt buộc x&#x
F3;a ch&#x
FA;ng>.

=>C&#x
E1;c t&#x
E0;i khoản ở nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n n&#x
E0;y sẽ bị Wattpad v&#x
F4; hiệu h&#x
F3;a vĩnh viễn hoặc tệ hơn x&#x
F3;a ch&#x
FA;ng vĩnh viễn, trường hợp kh&#x
E1;c l&#x
E0; Wattpad y&#x
EA;u cầu bạn ráng ảnh Đại diện/Ảnh b&#x
EC;a kh&#x
E1;c c&#x
F3; nội dung l&#x
E0;nh mạnh v&#x
E0; núm đổi t&#x
EA;n người d&#x
F9;ng thật ph&#x
F9; hợp v&#x
E0; l&#x
E0;nh mạnh để tr&#x
E1;nh Wattpad ra tay mạnh tay nếu kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n thủ quy tắc "An to&#x
E0;n cộng đồng" của họ.

---------------------------------

*Nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n trực tiếp nhất, li&#x
EA;n quan nhất vào th&#x
E1;ng 7/2020 n&#x
E0;y l&#x
E0;
:

- Bạn kh&#x
F4;ng c&#x
F3; Email/Gmail c&#x
E1; nh&#x
E2;n. (xem c&#x
E1;ch khắc phục "gạch đầu d&#x
F2;ng số 3")

- Hoặc c&#x
F3; đăng k&#x
FD; Email/Gmail nhưng lại lấy t&#x
EA;n GIẢ v&#x
E0; ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng tồn tại trong dữ liệu Google User Account. (Trường hợp n&#x
E0;y rất kh&#x
F3; diễn tả c&#x
E1;ch xử l&#x
FD; nhưng ch&#x
FA;ng gần giống 95% l&#x
E0; hướng giải quyết giống "gạch đầu đ&#x
F2;ng số 3")

- Bạn lỡ đăng k&#x
FD; email đ&#x
F3;, ch&#x
FA;ng thật sự tồn tại nhưng một ng&#x
E0;y buồn buồn nao nao n&#x
E0;o đ&#x
F3; bạn v&#x
F4; t&#x
EC;nh "rơi v&#x
E0;o c&#x
E1;m dỗ" của bản th&#x
E2;n tạo ra v&#x
E0; lỡ tay x&#x
F3;a n&#x
F3; đi VĨNH VIỄN < *Lưu &#x
FD;: Nếu c&#x
F2;n thời hạn vào 30 ng&#x
E0;y trước lúc x&#x
F3;a c&#x
F3; thể kh&#x
F4;i phục với tỉ lệ cao nhất 87,5%, c&#x
F2;n sau 30 ng&#x
E0;y Google User trương mục sẽ x&#x
F3;a n&#x
F3; ra khỏi m&#x
E1;y chủ v&#x
E0; tỉ lệ lấy lại n&#x
F3; l&#x
E0; 0.0000000000000....1% v&#x
E0; lúc kiếm tr&#x
EA;n Gmail account hay Kh&#x
F4;i phục account n&#x
F3; sẽ b&#x
E1;o như sau: "Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i kh&#x
F4;ng thể t&#x
EC;m thấy t&#x
E0;i khoản của bạn tr&#x
EA;n thiết bị n&#x
E0;y". V&#x
E0; lưu &#x
FD; th&#x
EA;m d&#x
F9; x&#x
F3;a n&#x
F3; đi vĩnh viễn khỏi m&#x
E1;y chủ nhưng m&#x
E1;y chủ Google vẫn sẽ lưu t&#x
EA;n gmail bị x&#x
F3;a v&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng thể tạo t&#x
E0;i khoản mới với t&#x
EA;n cũ l&#x
E0; n&#x
F3;, l&#x
FA;c đ&#x
F3; m&#x
E1;y sẽ b&#x
E1;o tựa giống như thế n&#x
E0;y: "T&#x
E0;i khoản n&#x
E0;y đ&#x
E3; tồn tại hoặc đ&#x
E3; sử dụng">. (Trường hợp n&#x
E0;y rất kh&#x
F3; lấy lại t&#x
E0;i khoản trừ khi bạn c&#x
F3; một m&#x
E1;y chủ n&#x
E0;o đ&#x
F3; chưa đăng xuất ra, bạn c&#x
F3; thể v&#x
F4; phần C&#x
E0;i đặt ---> "Th&#x
F4;ng tin c&#x
E1; nh&#x
E2;n" để sửa chữa email (Email ri&#x
EA;ng biệt v&#x
E0; ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng tr&#x
F9;ng với e-mail của t&#x
E0;i khoản Wattpad kh&#x
E1;c) v&#x
E0; nhập mật khẩu m&#x
E0; bạn tốt đăng nhập t&#x
E0;i khoản Wattpad sau mỗi lần đang xuất v&#x
E0; đăng nhập lại ch&#x
FA;ng)

- Bạn lỡ qu&#x
EA;n mật khẩu nhưng lại kh&#x
F4;ng c&#x
F3; Email/Gmail vào trang c&#x
E1; nh&#x
E2;n hoặc trang c&#x
E1; nh&#x
E2;n c&#x
F3; đăng k&#x
FD; Email/Gmail nhưng lại giả v&#x
E0; ch&#x
FA;ng kh&#x
F4;ng tồn tại vào Google Account. (Trường hợp n&#x
E0;y l&#x
E0; kh&#x
F4;ng thể lấy lại t&#x
E0;i khoản- trừ lúc bạn may mắn thân quen biết với nh&#x
E2;n vi&#x
EA;n bảo mật Wattpad hoặc tin tặc chuy&#x
EA;n nghiệp uy t&#x
ED;n)

*#=> Nếu bạn c&#x
F3; Email/Gmail th&#x
EC; bạn c&#x
F3; thể nhấn v&#x
E0;o phần Forget Password ---> nhập t&#x
EA;n trương mục hoặc e-mail người d&#x
F9;ng ----> m&#x
E1;y chủ gửi tin nhắn về thư điện tử đ&#x
F3; ----> nhấp v&#x
E0;o "K&#x
ED;ch hoạt t&#x
E0;i khoản" m&#x
E0; Wattpad đ&#x
E3; gửi&#x
A0;trong Email/Gmail ---> m&#x
E1;y sẽ dẫn đến app hoặc website m&#x
E0; bạn đang d&#x
F9;ng trước đ&#x
F3; để k&#x
ED;ch hoạt ch&#x
FA;ng ----> K&#x
ED;ch hoạt xong xuôi ---> b&#x
E2;y&#x
A0;
giờ bạn c&#x
F3; thể sử dụng t&#x
E0;i khoản của m&#x
EC;nh như thường lệ.
╰(*&#x
B0;▽&#x
B0;*)╯

-------------------------------

=> R&#x
FA;t kết lại l&#x
E0; d&#x
F9; bạn đang ở vào phương diện trường hợp n&#x
E0;o m&#x
E0; ch&#x
ED;nh t&#x
F4;i đưa ra th&#x
EC; h&#x
E3;y cẩn thận v&#x
E0; &#x
E1;p dụng biện ph&#x
E1;p n&#x
E0;y để tr&#x
E1;nh mất t&#x
E0;i khoản một lần nữa nh&#x
E9;! ^_^

FA;ng hữu &#x
ED;ch với bạn v&#x
E0; mọi người;&#x
A0;comment nếu c&#x
F3; &#x
FD; kiến ri&#x
EA;ng bản th&#x
E2;n; th&#x
EA;m v&#x
E0;o Danh s&#x
E1;ch đọc/Thư viện ri&#x
EA;ng tư của bạn nếu bạn muốn Theo D&#x
F5;i truyện từ T&#x
E1;c giả Chuy&#x
EA;n Nghiệp;&#x
A0;Theo d&#x
F5;i T&#x
E1;c giả nếu cảm thấy y&#x
EA;u mến t&#x
E1;c giả v&#x
E0; những c&#x
E2;u truyện họ tạo ra. Xin cảm ơn!

Với Wattpad, chúng ta có thể khám phá hàng ngàn sách điện tử về số đông thể nhiều loại hiện bao gồm và thêm chúng vào danh sách hiểu của mình. Không những vậy, các bạn còn có thể theo dõi những nhà văn mếm mộ và nhận thông tin bất cứ khi nào họ xuất bạn dạng nội dung mới. ở kề bên đó, bạn có thể tạo sách của riêng rẽ mình và xuất bản trên nền tảng này. Người dùng cũng có thể nhắn tin riêng tư với những người dân khác.

*

Ai đang thực hiện Wattpad?

Nghiên cứu cho thấy 85% trong số hơn 45 triệu fan hâm mộ của Wattpad thuộc giới hạn tuổi từ 13 cho 30 và 50% dưới 18 tuổi.

Xem thêm: Thư viện quận 6 xin trân trọng giới thiệu video clip 4 bộ sách tết

Giới hạn độ tuổi tối thiểu của Wattpad là bao nhiêu?

Wattpad yêu thương cầu giới hạn độ tuổi tối thiểu là 13, nhưng số lượng giới hạn độ tuổi là 17+ trường hợp tải áp dụng này qua Apple phầm mềm Store và có thông báo Parental guidance (Hướng dẫn của phụ vương mẹ) qua Google Play Store.

*

Wattpad có thân thiện với trẻ em không?

Một số danh mục phù hợp với trẻ em và tất cả những hạng mục mà trẻ tránh việc tiếp cận. Các thể loại bao gồm từ Phiêu lưu, LGBTQ+, Fanfiction (những vật phẩm thơ, truyện, các danh sách được viết vị các fan của một tác phẩm nơi bắt đầu trước đó) mang lại Lãng mạn. Tuy nhiên, cũng có những văn bản khác cần chú ý liên quan mang lại trẻ nhỏ, ví dụ điển hình như:

- nội dung được gắn thẻ

- tài liệu bị cấm như vậy này có thể dễ dàng được phát hiện tại trên mọi Wattpad thông qua các tag kiếm tìm kiếm như #self damage, #dirtyimages chẳng hạn.

- Xếp hạng mẩu truyện - chúng ta cũng có thể đặt xếp hạng giới hạn tuổi là Mature hoặc Everyone. Những mẩu truyện dành cho tất cả những người lớn của Wattpad được xếp hạng giới hạn tuổi là 17+. Tuy nhiên, người tiêu dùng dưới lứa tuổi này vẫn có thể truy cập vào những mẩu chuyện đó.

Vì vậy, điều quan trọng là cần cảnh giác với các gì đứa bạn đang phát âm hoặc viết, do chúng bao gồm khả năng phát hiện những câu chuyện không cân xứng này.

*

Có bất kỳ cài để quyền riêng bốn và bảo mật thông tin nào bên trên Wattpad không?

Wattpad có một số chức năng để giúp trẻ em được bình an trên nền tảng:

Báo cáo sự cố

Truy cập menu Help bằng phương pháp chạm vào biểu tượng 3 cái kẻ ở góc trên cùng mặt trái, kế tiếp nhấn vào Help > Report a problem. Điền vào chi tiết để report vấn đề của bạn. Sau thời điểm hoàn tất, hãy bấm vào Submit.

Báo cáo câu chuyện

Nhấp vào câu chuyện bạn có nhu cầu báo cáo. Vuốt màn hình xuống để hiển thị menu, tiếp nối nhấn vào hình tượng 3 vết chấm ở góc trên cùng mặt phải. Nhấp vào Report a Story. Lựa chọn tùy chọn thích hợp và nhập địa chỉ email và thông tin cụ thể về vấn đề.

Báo cáo tín đồ dùng

Đi cho tới trang của người tiêu dùng và thừa nhận vào hình tượng 3 lốt chấm ở góc trên cùng bên phải, rồi lựa chọn Report, tiếp đến chọn lý do bạn muốn báo cáo fan dùng, nhập lý do rồi bấm vào Report.

Tắt tiếng tín đồ dùng

Đi tới trang của người dùng và bấm vào 3 vệt chấm ở góc trên thuộc bên yêu cầu và chọn Mute, xác nhận bằng cách chọn lại tùy lựa chọn Mute. Tắt tiếng bạn dùng có nghĩa là tài khoản đó sẽ không thể quan sát và theo dõi bạn, gửi tin nhắn, đăng trên profile hoặc dấn xét về câu chuyện của bạn.

Không theo dõi

Nếu nhảy công vậy này, mặt thứ 3 sẽ kết thúc thu thập thông tin người tiêu dùng của bạn. Chúng ta cần truy vấn vào thông tin tài khoản của mình. Trước hết hãy dấn vào hình tượng ba cái kẻ ở góc cạnh trên cùng bên trái, tiếp đến nhấn vào View profile. Dấn vào hình tượng cài đặt ở góc trên cùng bên phải, kế tiếp nhấn vào Privacy Settings. Tại đây, bạn cũng có thể bật hoặc tắt chức năng Do not track.

Wattpad cho thấy thêm sẽ không có thể chấp nhận được người sử dụng dưới 13 tuổi đăng ký (khi thực hiện ứng dụng) - auto chặn đăng ký. Fan kiểm duyệt website cũng sẽ hoàn thành tài khoản nếu như phát hiện tại ai đó dưới 13 tuổi.

Ưu điểm

Xuất phiên bản những câu chuyện của riêng rẽ bạn
Tự hễ cuộn
Thư viện được cá thể hóa
Nhiều ngôn từ gốc

Nhược điểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.